Hình ảnh 3D căn hộ Cityland Park Hills tháp P1

Hình ảnh 3D mặt bằng căn hộ Cityland Park Hills tháp P1, mở bán tháng 12/2016.

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1 - 01 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-01-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 01 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-01-2

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 02 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-02-1

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 02 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-02-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 03 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-03-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 03 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-03-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 04 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-04-1

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 04 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-04-2

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 05 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-05-1

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 05 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-05-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 06 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-06-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 06 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-06-2

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 07 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-07-1

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 07 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-07-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 08 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-08-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 08 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-08-2


MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 16 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-16-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 16 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-16-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 17 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-17-1

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 17 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-17-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 18 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-18-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 18 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-18-2

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 19 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-19-1

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 19 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-19-2

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 20 - 1

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-20-1

MẶT BẰNG CĂN HỘ PARK HILLS - THÁP APARTMETNT 1 - P1- 20 - 2

(Click vào hình ảnh để xem hình lớn hơn)

mat bang can ho cityland park hills apartmetnt ch-20-2